Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 


 

KIEROWNIK ZAKŁADU


prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

obrazek

ur. w 1955 r.w Krakowie, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 1982 r. pracuje na Wydziale  Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, najpierw jako asystent, adiunkt, a od 2000 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 1998 r. jest kierownikiem Zakładu Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków, a od 2008 r. prodziekanem na Wydziale Budownictwa i Architektury. Jest autorem 3 monografii i licznych artykułów naukowych w kraju i za granicą. W latach 2003-2005 był dyrektorem Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej i Architektem Szczecina. Prof. Zbigniew Paszkowski założył w 1990 r. Autorską Pracownie Architektury urbicon spółka z.o.o., działającą do dziś. Jest autorem i głównym projektantem ponad 150 zrealizowanych opracowań projektowych, konkursowych - w tym wielu nagrodzonych. Jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, członkiem Komitetu Narodowego ICOMOS, SARP oraz Izby Architektów RP.

SAMODZIELNI PRACOWNICY


dr hab. inż. arch. Aleksandra Satkiewicz-Parczewska prof. ZUT
obrazekarchitekt, profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Jej zainteresowania naukowe są związane z zagadnieniami z zakresu psychologii architektury i estetyki, związków między muzyką a architekturą, kompozycji architektonicznej i jej percepcji, psychologii postrzegania oraz psychologii koloru. Autorka dwóch monografii: "Rytm jako istotny element kompozycji w architekturze w aspekcie historycznego rozwoju formy na tle analogii z muzyką" oraz "Kompozycja architektoniczna a jej percepcja". Specjalizuje się w projektowaniu wnętrz, także sakralnych oraz w projektowaniu witraży i ich wykonawstwie z wykorzystaniem fusingu i eksperymentalnych technologii (liczne realizacje w Szczecinie i w Polsce). Jej prace były eksponowane na wystawach autorskich i zbiorowych w Polsce, Kanadzie i Anglii. Jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Architektury i Projektowania Wnętrz na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Jej poprzednia wystawa w Gerii Architektów Forma, pt. "Muzyka Światła", prezentowana była w d2008 roku.

ADIUNKCI


dr inż. arch. Joanna Arlet
obrazekabsolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w 1979 r. W latach 1982 -1992 specjalista-projektant w Pracowni Projektowo-Badawczej Politechniki Szczecińskiej, założonej przez prof. St. Latoura. Doktorat w 2004 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 2004 roku adiunkt w Zakładzie Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków Politechniki Szczecińskiej przekształconej w 2010 r. w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Projektant wielu realizacji architektonicznych i urbanistycznych.
dr inż arch. Piotr Fiuk
obrazek

Piotr Fiuk (1964). Studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (1990), od 1990 pracuje w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego PS/ZUT, adiunkt w Zakładzie Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków. Wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie (Wydział Sztuk Wizualnych). Dr nauk techn. (2000) na podstawie dysertacji Miejska kamienica czynszowa z przełomu XIX/XX w. na przykładzie miasta Szczecina; charakterystyka form i źródeł inspiracji z analizą możliwości adaptacyjnych, (Politechnika Krakowska). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach i materiałach konferencyjnych dotyczących historii architektury i konserwacji zabytków. Specjalizacja: historia architektury nowożytnej i współczesnej, ochrona i konserwacja zabytków. W latach 2005-2007 sekretarz redakcji czasopisma naukowo-dydaktycznego „Przestrzeń i FORMA” pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku (IAiPP PS ZUT; www.pif.ps.pl). Samodzielna działalność zawodowa w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym.Autor (indywidualnie i w zespołach) koncepcji urbanistyczno-architektonicznych i projektów odbudowy na Starym Mieście w Szczecinie, w Twierdzy Kostrzyn nad Odrą, rewaloryzacji śródmieścia Szczecina, opracowań studialnych z zakresu ochrony dóbr kultury i planowania przestrzennego. Udział w konkursach i plenerach architektonicznych (nagrody i wyróżnienia). Autor prac plastycznych (rysunek, grafika, malarstwo) i fotografii artystycznej prezentowanych na wystawach zbiorowych i indywidualnych. 

dr inż. arch. Izabela Kozłowska
obrazekabsolwentka architektury i urbanistyki na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (1997r.) oraz Studium Konserwacji i Ochrony Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej (1998r.). Doktorat w 2008r. na Wydziale Politechniki Gdańskiej. Od 2010r. adiunkt w Zakładzie Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. 
dr inż. arch. Maciej Płotkowiak
obrazek

dr inż. architekt; projektant i badacz architektury, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechnikin Szczecińskiej, praca doktorska pt.”Rola schematów geometrycznych w kształtowaniu planów wybranych przykładów kościołów przypisywanych warsztatowi Henryka Brunsberga” pod kierunkiem prof. dr hab. Z.Świechowskiego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 

Praca zawodowa: adiunkt Zakładzie Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego jak również  indywidualna praktyka zawodowa.

Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, organu doradczego Prezydenta Miasta Szczecina. Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Szczecinie, organu opiniodawczego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Sędzia Sądy Dyscyplinarnego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów. Przynależność organizacyjna: PKN ICOMOS, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.

 

 

dr inż. arch. Halina Rutyna
obrazekdoktor nauk technicznych na kierunku Architektura i Urbanistyka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w 1991 roku. Od 1992 roku pracuje na Wydziale  Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, najpierw jako asystent, a od 2002 roku jako adiunkt. W pracy naukowej szczególnie zajmuje się problematyką zabytkowej i współczesnej architektury sakralnej, co potwierdza tematyka jej rozprawy doktorskiej, którą obroniła z wyróżnieniem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w 2002 roku. Jest autorką czterech fotograficznych wystaw, kilkunastu artykułów naukowych i dwóch monografii pt. „Symbolika w architekturze sakralnej”, „Dzieje kościoła św. Jakuba Apostoła w Szczecinie i jego znaczenie w historii miasta”. W latach 2006-2008 uczestniczyła w charakterze eksperta w międzynarodowym projekcie badawczym Uniwersytetu w Hamburgu pn. „Kościoł-symbole w politycznych i religijnych wydarzeniach w obszarze Morza Bałtyckiego”. Od 1992 roku prowadzi praktykę projektową w autorskim studio architektury, w tym także w zakresie konserwacji obiektów i rewaloryzacji zespołów zabytkowych. Złożyła deklarację przynależności do Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków – oddział w Szczecinie. Jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN i Izby Architektów RP. 
dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska
obrazekabsolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Doktorat w 2011r. na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2012r. adiunkt w Zakładzie Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Architekt główny, projektant wielu realizacji wnętrz sakralnych. 

ASYSTENCI


mgr inż. arch. Jakub Ignacy Gołębiewski
obrazekAbsolwent Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (2009 r.) oraz Politologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (2009 r.) Asystent w Zakładzie Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków od 2011 r. Autor artykułów naukowych dotyczących zagadnień rewitalizacji. Członek zespołu kuratorskiego Galerii Architektów „Forma”. 
mgr inż. arch. Agnieszka Lamprecht
obrazekmgr inż. arch., absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Od 2013 r. asystentka w Zakładzie Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, główna projektantka wielu realizacji wnętrz. 
mgr inż. arch. Katarzyna Krasowska
obrazekur. w 1988 r. w Barlinku, absolwentka kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.Dyplom inżynierski nagrodzony przez TUP oddział Szczecin. Najlepsza absolwentka kierunku wyróżniona przez Rektora wpisem do Złotej Księgi Absolwentów ZUT. W latach 2012-2013 czynnie działała w SKN e_scape. Brała udział w międzynarodowych intensywnych kursach  w ramach Programu Erasmus WS-RADS 2012 (Ankara) oraz EWUQ PORT 2013 (Izmir). Autorka prac na ogólnopolskie konkursy architektoniczne m.in.: na koncepcję programowo-przestrzenną Starego Miasta w Krośnie Odrzańskim (2013- III NAGRODA). Od 2013 r. pracuje jako asystent w Zakładzie Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków.  Współpraca zawodowa z biurem up_krasowski (Barlinek 2007-2013), Renova (Warszawa 2010-2011), Studio A4 (Szczecin 2013) oraz DOMINO grupa architektoniczna (2014), jak również indywidualna praktyka projektowa.