Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WYKŁADY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + STAFF TEACHING ACTIVITY (STA 2015)

obrazek
Profesor dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski w dniach 16-21. marca 2015 przebywał na Wydziale Architektury Wnętrz Uniwersytetu Ekonomicznego w Izmirze (Turcja), gdzie  wygłosił cykl  wykładów związanych z tematyką projektowania architektury wnętrz,  o wymienionej poniżej problematyce:
 1/ Interior and exterior of architecture – relations, design approaches.
      Role of  the interior design in the whole design process of the investments, predefinition of interior design in the architectural concept.
2/ Rational and emotional features in the interior design.
      Relations between rationality of construction and emotionality of interior design concepts.
3/ Inside light.
       Role of  the light in the interior design. Function of the light. Spiritual role of the light. Designing with light.
4/ Design quality – interior quality.
       Quality management on each stage of interior design. How to achieve the good quality in the interior design?

Cykl  ten  zakończony został  warsztatami studenckimi na temat:    
Workshop topic: “Box of Pleasure”. Sketching and modelling of the  design idea of a predefined box interior for entertainment functions.

Wykłady i warsztaty, przeprowadzone w języku angielskim,  spotkały się z dużym zainteresowaniem.   W cyklu wykładów i kończących je warsztatach uczestniczyło 40 studentów 2 roku kierunku architektury wnętrz.
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski wziął również udział w rozmowach na temat możliwości rozszerzenia współpracy bilateralnej pomiędzy WBiA ZUT w Szczecinie a Wydziałem Architektury oraz Wydziałem Architektury Wnętrz Uniwersytetu Ekonomicznego w Izmirze. Już obecnie realizowana jest   wymiana semestralna studentów kierunku architektura i urbanistyka. Rozszerzenie współpracy możliwe byłoby w zakresie włączenia kierunku architektury wnętrz i wzornictwa oraz w zakresie wspólnych publikacji  prac naukowych, organizacji wystaw itd. Należy dodać, że Uniwersytet w Izmirze jest parterem kilkudziesięciu uczelni na całym świecie, jest doskonale wyposażony w laboratoria komputerowe z nowoczesnym oprogramowaniem do projektowania, jak również posiada  pracownie modelarskie, studio radiowe, filmowe, a także -  liczne mijesca dla nieformalnego przebywania studentów w obrębie swojego kampusu, w tym  bary i kantyny. Zającia odbywają się w nowoczesnym  budynku,  dostosowanym do specyfiki zajęć projektowych i wykładowych. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim, mimo że większość studentów i nauczycieli akademickich  to Turcy.

Seminarium naukowe mgr inż. arch. Katarzyny Krasowskiej

obrazek

18th General Assemley of ICOMOS 9-14 November 2014


obrazek
W dniach 9-14 listopada 2014 we Florencji odbyło się 18th General Assemley of ICOMOS, w którym udział wzięli prof. Zbigniew Paszkowski oraz jego podopieczna Katarzyna Krasowska. Ich prace wzięły udział w sesji posterowej. Więcej informacji wkrótce. 

Konferencja: Rewitalizacja małych miast: problemy, zagrożenia, szanse rozwoju. Szczecin, ZUT 25-26 września 2014

obrazek


Konferencja: Rewitalizacja małych miast: problemy, zagrożenia, szanse rozwoju. Szczecin, ZUT 25-26 września 2014
W dniach 25-26 września 2014 roku na Wydziale Budownictwa i Architektury odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Fenomeny Pogranicza” pt.: „Rewitalizacja małych miast: problemy, zagrożenia, szanse rozwoju”. Konferencję zorganizował Zakład Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka, Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, Jego Magnificencji Rektora ZUT prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierza Kiernożyckiego oraz Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury,  dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, profesora ZUT. Celem Konferencji była wymiana doświadczeń zebranych gości z różnych ośrodków akademickich w Polsce dotycząca tytułowych problemów, zagrożeń i szans rozwoju małych miast.
Obrady otworzyła Pani Dziekan dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT. Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski przedstawił główne zagadnienia dotyczące rozwoju małych miast w Polsce. Następnie odbyło się pięć moderowanych sesji tematycznych, obejmujących różnorodne zagadnienia odnoszące się do współczesnej kondycji małych miast w Polsce.
W sesji pierwszej, zatytułowanej „Teoria” poruszono kwestie dotyczące tożsamości małych miast i ich mieszkańców, analizowano więzi społeczne i fenomen istnienia małego miasta jako miejsca przyjaznego do życia we współczesnym zglobalizowanym świecie. Przedstawiono również jak globalne problemy, związane ze zmianami klimatycznymi będą wpływać na dalszy rozwój małych miast. Druga oraz trzecia sesja poświęcone były problemom rewitalizacji małych miast. Na wstępie podjęto próbę zdefiniowania typowego małego miasta w Polsce na podstawie danych statystycznych. W ramach sesji przedstawiono różnorodne aspekty rewitalizacji: finansowy – na przykładzie absorpcji unijnych funduszy; przestrzenny – na przykładzie rewitalizacji głównych przestrzeni publicznych małych miast, a więc rynków; tożsamościowy – odnoszący się do poszukiwania, odkrywania i utrwalania lokalnej odrębności jako szansy na dalszy rozwój; podjęto również kwestię źródeł odnawialnych w procesie rewitalizacji. W czwartej sesji analizie poddano szanse i zagrożenia rozwoju małych miast. Przedstawione referaty dotyczyły przede wszystkim miast zachodniopomorskich ukazując ich wyjątkowe walory naturalne, dziedzictwo historyczne i przestrzenne, stanowiące o potencjale rozwojowym. Ukazano również negatywne tendencje w procesie przekształceń przestrzennych po zniszczeniach wojennych i współczesne próby odtworzenia dawnej tkanki miejskiej w zakresie  jej charakteru oraz skali.  Piąta sesja pt.: „Małe miasto a krajobraz” skoncentrowała uwagę uczestników na relacji małych miast z ich naturalnym otoczeniem, które często decyduje o jakości życia w małych miastach i stanowi podstawę rozwoju ich oferty turystycznej. Poruszona została również kwestia regionalnej i transgranicznej współpracy małych miast. Wykazano że odpowiednia koordynacja działań i wspólna wizja funkcjonowania kilku, nawet niewielkich ośrodków może się przyczynić do ich rozwoju.   
Z przedstawionych referatów dotykających wielu różnych zagadnień w odległych od siebie regionach kraju wyłonił się ostatecznie obraz problemów, zagrożeń i szans rozwojowych jakie stoją przed małymi miastami. W panelu podsumowującym Konferencję jej uczestnicy uznali podjęty przez organizatorów temat za niezwykle istotny oraz aktualny w kontekście przemian urbanizacyjnych w Polsce. W podsumowaniu określono rekomendacje dla dalszej rewitalizacji małych miast zwracając szczególną uwagę na  wyzwania natury przestrzennej oraz społeczno-gospodarczej. Konferencja ukazała konieczność podejmowania istotnych działań i przedsięwzięć, które mogą w najbliższej przyszłości zadecydować o rozwoju małych miast i poprawie ich jakości poprzez wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału.
W Konferencji wzięło udział 60 osób, w tym członkowie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.  Dla uczestników Konferencji zorganizowano wycieczkę po akwenach wodnych Szczecina oraz bankiet w Hotelu Atrium oraz wręczono materiały konferencyjne, a wśród nich wydaną z tej okazji publikację Zakładu Teorii, Historii Architektury i Konserwacji Zabytków pt.: "Rewitalizacja małych miast na Pomorzu Zachodnim".

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski, mgr inż. arch. Jakub Gołębiewski

WYSTAWA RE_URBAN CITY

obrazek

Wystawa prezentuje wybrane projekty prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa Paszkowskiego, wykonane w okresie ostatnich 20 lat w Autorskiej Pracowni Architektury urbicon spółka z o.o. w Szczecinie. Okazją do zorganizowania tej Wystawy jest nadanie Prof. Zbigniewowi Paszkowskiemu tytułu profesora nauk technicznych przez Prezydenta RP Bronisława Komoro. wskiego.
Relacja z wystawy

Nominacja profesorska Zbigniewa Paszkowskiego

 1 kwietnia Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim i pracownikom nauki i sztuki. Tytuł profesora nauk biologicznych odebrała prof. Katarzyna Kavetska z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, natomiast tytuł profesora nauk technicznych otrzymał prof. Zbigniew Paszkowski z Wydziału Budownictwa i Architektury.


obrazek